Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

 ΩΡΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗ ΓΕΜΑΤΟΣ ... -ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ - ΤΟ ΔΗΘΕΝ "ΙΕΡΟ" ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ , ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΝΑ ΛΙΘΟΒΟΛΗΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ...

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
 
 ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ :
 
Δευτ. 17,2         Ἐὰν δὲ εὑρεθῇ ἐν μιᾷ τῶν πόλεών σου, ὧν Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι, ἀνὴρ ἢ γυνή, ὃς ποιήσει τὸ πονηρὸν ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου παρελθεῖν τὴν διαθήκην αὐτοῦ,
Δευτ. 17,2                 Εάν εις κάποιαν από τας πόλεις, τας οποίας Κυριος ο Θεός σου δίδει, ευρεθή άνδρας η γυναίκα, που θα διαπράξουν πονηρίαν ενώπιον Κυρίου του Θεού σου, ώστε να παραβούν και καταπατήσουν την εντολήν του,
 
Δευτ. 17,3         καὶ ἐλθόντες λατρεύσωσι θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσωσιν αὐτοῖς, τῷ ἡλίῳ ἢ τῇ σελήνῃ ἢ παντὶ τῶν ἐκ τοῦ κόσμου τοῦ οὐρανοῦ, ἃ οὐ προσέξατέ σοι,
Δευτ. 17,3                 και μεταβούν αλλού δια να λατρεύσουν άλλους θεούς και προσκυνήσουν αυτούς, τον ήλιον, την σελήνην, η ο,τιδήποτε άλλο από τον ουράνιον κόσμον, τα οποία σε διέταξεν ο Κυριος να μη λατρεύης,
 
Δευτ. 17,4         καὶ ἀναγγελῇ σοι, καὶ ἐκζητήσεις σφόδρα, καὶ ἰδοὺ ἀληθῶς γέγονε τὸ ῥῆμα, γεγένηται τὸ βδέλυγμα τοῦτο ἐν Ἰσραήλ,
Δευτ. 17,4                 και σου αναγγελή το γεγονός αυτό, τότε θα ερευνήσης με υπομονήν, δια να εξακριβώσης την αλήθειαν. Εάν δε διαπιστώσης ότι πράγματι έγινεν αυτή η παρανομία, τούτο σημαίνει ότι έγινε μία μισητή και αποκρουστική πράξις μεταξύ των Ισραηλιτών.
 
Δευτ. 17,5         καὶ ἐξάξεις τὸν ἄνθρωπον ἐκεῖνον ἢ τὴν γυναῖκα ἐκείνην καὶ λιθοβολήσετε αὐτοὺς ἐν λίθοις, καὶ τελευτήσουσιν.
Δευτ. 17,5                 Αυτόν τον άνδρα η εκείνην την γυναίκα, που διέπραξαν αυτήν την παράβασιν, θα τους βγάλετε έξω από την πόλιν και θα τους λιθοβολήσετε, ώστε να αποθάνουν.
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου